काठमाडौं । एउटा प्रदेशको नागरिक आफ्नो देशको जुनसुकै प्रदेशमा गएपनि उसले सो प्रदेशका नागरिकले पाउने सबैखाले सुविधा पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

संविधानको परिमार्जित बिद्येयकको धारा २३३को उपधारा उपधारा ३ मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा व्यववहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध:

(१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ ।

(३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।